Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników, które służą realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, oraz danych zebranych za pomocą plików Cookies, przez Dakar Dawid Piwowarczyk, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6581898571.

Definicje

Administrator – świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika, a oznacza Dakar Dawid Piwowarczyk, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6581898571.
Cookies – niewielkie informacje tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron Serwisu internetowego.
Cookies Administratora – dane informatyczne (Cookies), które są zamieszczane przez Administratora, a związane są ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu internetowego.
Cookies Zewnętrzne – dane informatyczne (Cookies) zamieszczane przez zaufane podmioty, działające na zlecenie Administratora, za pośrednictwem strony Serwisu internetowego.
Serwis internetowy – strona internetowa Administratora dostępna pod adresem www.xxldruk.pl
Urządzenie – urządzenie elektroniczne, za pomocą którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu internetowego.
Użytkownik – podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.

Przetwarzanie danych osobowych

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania przez nich z Serwisu internetowego.
2. Administrator może przetwarzać dane Użytkownika w celach marketingowych, w tym do marketingu bezpośredniego, o ile Użytkownik wyrazi na to odrębną zgodę.
3. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, przeniesienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
4 Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
5. Do danych osobowych mają bezpośredni dostęp wyłącznie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora.
6. Dane osobowe Użytkowników mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
7. Administrator przetwarza dane osobowe przez okres trwania umowy, a następnie przez okres do końca ewentualnego okresu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
8. Użytkownik może realizować swoje uprawnienia poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@xxldruk.pl
9. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych. (https://uodo.gov.pl/p/prezes-i-urzad)

Cookies

Rodzaje Cookies wykorzystywanych przez Administratora
Cookies sesyjne: dane informatyczne, które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Poprzez cookies sesyjne nie są pobierane dane osobowe oraz informacje poufne z Urządzenia Użytkownika.
Cookies trwałe: dane informatyczne, które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji przeglądarki lub jej wyłączenie nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika.
Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika, nie przedostają się tą drogą wirusy lub niechciane, złośliwe oprogramowania. Pliki Cookies pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis internetowy indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu do plików Cookies do swojego Urządzenia. Korzystanie z serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies np. złożenie zamówienia

Cele, w jakich Administrator wykorzystuje Cookies

Cookies Administratora:
Dostosowanie zawartości stron Serwisu internetowego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacja korzystania ze stron.
Rozpoznanie urządzenia Użytkownika oraz jego lokalizację oraz odpowiednie wyświetlanie strony internetowej, dostosowanej do jego potrzeb.
Zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacja interfejsu Użytkownika.
Zapamiętanie historii odwiedzonych stron w celu rekomendacji ich treści.
Uwierzytelnianie Użytkownika w Serwisie internetowym oraz zapewnienie i utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu internetowego po zalogowaniu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła.
Poprawna konfiguracja wybranych funkcji Serwisu internetowego.
Optymalizacja i zwiększenie wydajności usług świadczonych przez Administratora.
Zapamiętanie lokalizacji Użytkownika, która służy poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu internetowego.
Analizy i badania, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron Serwisu internetowego, co umożliwia ulepszanie zawartości.
Cookies Zewnętrzne:
Zbieranie ogólnych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych.
Prezentowanie reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzi reklamy internetowej.
Wykorzystanie funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu internetowego za pomocą serwisów społecznościowych.

Warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Użytkownik może dokonać zmian za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczaniu na urządzeniach Użytkownika. Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, z której korzysta.
3. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne na stronie Serwisu internetowego.

W sprawach nieuregulowanych w Polityce prywatności stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy RODO.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych jest Dakar Dawid Piwowarczyk, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6581898571.

Dane osobowe pozyskane zostały podczas procesu rejestracji konta w serwisie drukarni internetowej www.xxldruk.pl, zostały zebrane podczas aktywności na niniejszej stronie internetowej lub zostały udostępnione w inny sposób – np. w bezpośrednim kontakcie z pracownikami firmy.

Cel i podstawa przetwarzania danych

 1. Dane osobowe przetwarzane są w koniecznym zakresie w celu realizacji i obsługi zamówień złożonych w serwisie xxldruk.pl – w tym kontaktu mailowego, telefonicznego, fizycznej wysyłki zamówień oraz realizacji i obsługi płatności.
 2. Przetwarzanie danych osobowych do celów rachunkowych i podatkowych w koniecznym zakresie – obowiązek ten nakładają przepisy skarbowe.
 3. Dane gromadzone są także w koniecznym zakresie do celów archiwizacyjnych, windykacji należności, prowadzonych postępowań sądowych.
 4. Dodatkowej zgody Użytkownika strony xxldruk.pl wymagają niniejsze cele przetwarzania danych:
 5. zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 6. organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych;
 7. monitorowanie aktywności na stronie internetowej w celu rozwijania i ulepszania funkcjonalności serwisu internetowego, szacowania głównych zainteresowań i potrzeb użytkowników oraz informowaniu o produktach, którymi możesz być zainteresowany oraz ofertach specjalnych;
 8. prowadzenia dozwolonych prawnie działań marketingowych, polegających na kontakcie poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności przez e-mail czy telefon;
 9. obsługa wiadomości przekazywanych w szczególności Działowi Obsługi Klienta oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 10. organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych
 11. prowadzenie analiz statystycznych.
 12. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wyrazić oraz odwołać w dowolnym momencie

Prawa

 1. Zapewniamy realizację praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), czyli prawa dostępu, sprostowania, i usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu, oraz prawa do wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 2. Możliwe jest złożenie wniosku o:
 3. sprostowanie (poprawienie danych)
 4. usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub zamieszczonych w naszych serwisach internetowych;
 5. ograniczenie przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie od złożonego wniosku);
 6. dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz kopię danych);
 7. przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Ciebie (w zakresie określonym w art. 20 RODO).
 8. Wniosek można złożyć pisemnie na adres korespondencyjny firmy lub mailowo na adres kontakt@xxldruk.pl

 

Sprzeciw wobec przetwarzania danych

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zawierające przepisy dotyczące prawa do sprzeciwu, art. 21 w/w Rozporządzenia:
 2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 3. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 4. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.
 5. Najpóźniej przy okazji pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą, wyraźnie informuje się ją o prawie, o którym mowa w ust. 1 i 2, oraz przedstawia się je jasno i odrębnie od wszelkich innych informacji.
 6. W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE osoba, której dane dotyczą, może wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.
 7. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

 

Udostępnianie danych

 1. Dostęp do danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej firmy – będą mieć wyłącznie upoważnieni przez spółkę pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie.
 2. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, w szczególności:
 3. a) organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionom do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  b) podmiotom, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. dostawco przesyłek kurierskich, firmom zajmujące się produkcją wydruków masowych, dostawcom IT i innych usług, podmiotom świadczące usługi zarządzania archiwum dokumentów, radcom prawni, adwokatom, inne podmiotom świadczące pomoc prawną,
  bankom lub inne instytucje, które mogą otrzymać dane osobowe w związku z realizacją czynności bankowych,
  d. podmiotom świadczące usługi rachunkowe i doradczo–kontrolne np. firmy audytorskie, biuro rachunkowe, księgowość zewnętrzna
  e. podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności lub prowadzenia zastępstwa procesowego np. kancelarie prawne,
  f. podmiotom, wobec których wyrażono zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych.
 4. Przekazanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
 5. Dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy tj. do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 6. Automatyczne przetwarzanie danych i profilowanie
 7. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób automatyczny (w tym do profilowania), jednakże nie będzie to mieć żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Użytkownika.
 8. 2. Profilowanie danych osobowych przez firmę polega na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystanie ich do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji i potrzeb.

Intuicyjny konfigurator

obraz stworzysz sam

Dbamy o każdy szczegół

detale to wyznacznik jakości

Prosty montaż

Instrukcja w zestawie

Tworzymy produkty sprawdzające się idealnie w twoim wnętrzu oraz te, dzięki którym twoja firma będzie zauważalna i przyciągać wzrok tysięcy osób.

Dlaczego my?

Jesteśmy drukarnią z wieloletnim doświadczeniem i tysiącami realizacji. Uważamy że największym naszym sukcesem są powracający klienci i wieloletnia współpraca z wieloma przedsiębiorcami.
Gwarancja jakości
Indywidualne podejście
Bogata oferta
Przewiń do góry